Statut - UNIREA TECUCI

Go to content

Main menu:

Legislație


CAPITOLUL I
 
STATUTUL ASOCIAŢIEI DE AJUTOR RECIPROC
PENTRU DECESE ŞI CASA DE AJUTOR RECIPROC „UNIREA” TECUCI
 
PREVEDERI GENERALE :
         ART.1 – Prezentare
Asociaţia de Ajutor Reciproc pentru Decese şi Casa de Ajutor Reciproc, denumită prescurtat A.A.R.D.-C.A.R. „UNIREA” Tecuci, a cetăţenilor majori din România a fost fondată în anul 1882.A.A.R.D.-C.A.R. „UNIREA” este continuatoarea societăţilor cu acelaşi profil care au fuzionat în timp , având în prezent titulatura sus-menţionată.
         ART.2 – Legalitate
(1)–Este  o asociaţie de întrajutorare obştească non-profit , apolitică , cu caracter social de grup, nepatrimonial , profund umanitar si face parte din organizaţiile cu caracter civic privat, fără scop lucrativ.
A.A.R.D.-C.A.R. „UNIREA” funcţionează autonom ,ca persoană juridică cu scop social, pe baza legilor ţării şi a statutului ei care este legea de bază.
(2)–Asociaţia a fost constituită pe baza liberului consimţământ de voinţă exprimat de membrii săi de-a lungul istoriei, respectând condiţiile prevăzute de dreptul fundamental de asociere înscris în Constituţia României.
(3)–A.A.R.D.-C.A.R. nu contravine bunelor moravuri şi ordinii publice, întrunind condiţiile constituirii unei societăţi conform prevederilor Codului civil , având drept scop sprijinirea şi ajutorarea membrilor săi prin acordarea de ajutoare financiare nerambursabile pentru decese şi împrumuturi băneşti rambursabile, conform hotărârii Adunărilor Generale ale Delegaţilor şi membrilor A.A.R.D.-C.A.R. Unirea.
  
 

DENUMIREA, SEDIUL, FORMA
JURIDICĂ DE ORGANIZARE, DURATA DE
FUNCŢIONARE
 
ART.3 – Denumirea
Denumirea asociaţiei este: Asociaţia de Ajutor Reciproc pentru Decese şi Casa de Ajutor Reciproc UNIREA Tecuci a cetăţenilor din România.
ART.4 – Sediul Social
Sediul social al asociatiei se află în MUNICIPIUL TECUCI,str.1 Decembrie 1918 nr.37,cod poştal 805300, Judeţul GALAŢI,telefon/fax 0236.820355,0236.820150.
            ART.5 – Istoric
Asociaţia pentru decese s-a constituit la 31 ianuarie 1882 dobândind personalitate juridică de la data constituirii sale, pe care o păstrează si astãzi . Iniţiativa creerii acestei asociaţii, cu scop de binefacere şi ajutorare, la Tecuci, aparţine lui Anton Cincu şi lui Alexandru Papadopol Calimah iar numele iniţial a fost ”Regina Elisabeta” .Prima Adunare Generală a avut loc la data de 19 Aprilie 1892 şi tot atunci s-a elaborat primul Statut.În anul 1937 ,prin fuziunea cu mai multe asociaţii de acelaşi tip ,asociaţia a capãtat denumirea de UNIREA.
Casa de ajutor reciproc s-a constituit în cadrul unităţii pe baza liberului consimţământ al membrilor asociaţi în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Delegaţilor Împuterniciţi  şi Membrilor Asociaţi din data de 26 Martie 1995.
În anul 2007 s-a editat Monografia asociaţiei.În anul 2012 s-a editat ce-a de-a doua editie a Monografiei.
A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” Tecuci a fost infiinţată şi funcţionează cu respectarea Constituţiei, a Codului Fiscal ,a legilor specifice şi a Normelor Băncii Naţionale a României.
         ART.6 – Durata de funcţionare
A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” Tecuci are durata de  funcţionare nelimitată în timp şi ca număr de membri.Membrii pot proveni din rândurile cetăţenilor români majori indiferent de naţionalitate, opţiune politică, convingeri de cult, religie şi profesie.
         ART.7 – Organizare
A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” Tecuci este organizată în sistem centralizat, cu evidenţe contabile separate pentru :
            SECŢIUNEA  I                    -Ajutoare de Deces (prescurtat A.A.R.D.)
            SECŢIUNEA II                   -Casa de  Ajutor Reciproc (prescurtat C.A.R.)
SECTIUNEA III                 -s.c. Funerare UNIREA s.r.l.-divizie externalizata cu scop lucrativ
        
 
ART.8 – Scop
Scopul constituirii A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA este unul de caritate , de întrajutorare mutuală reciprocă şi protecţie socială.
Scopul întrajutorării mutuale şi protecţiei sociale se realizează prin următoarele obiective:
(1)-Încasarea obligaţiilor băneşti de la membrii săi în vederea acordării ajutoarelor de deces soţului supravieţuitor sau moştenitorilor legali ai decedatului în condiţiile prevăzute de prezentul statut.
(2)-Constituirea de fonduri necesare în sprijinirea acţiunii de întrajutorare a membrilor CAR prin acordarea de împrumuturi băneşti .
(3)-Constituirea de fonduri băneşti care sunt necesare pentru acţiuni de caritate şi filantropie.
(4)–Obligativitatea A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” este de a constitui la nivelul său toate fondurile sociale ce sunt necesare unei societăţi nonprofit, pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor şi pentru bunul mers al acesteia.
         ART.9 – Evidenţa Contabilă
(1)-Evidenţa şi conducerea contabilităţii este o obligaţie a A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA”, având la bază planul de conturi al persoanelor juridice fără scop lucrativ.
(2)-De buna organizare şi conducere a contabilităţii răspunde contabilul şef ca organ tehnic de specialitate.
(3)-Contabilitatea în cadrul A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” reprezintă principalul instrument de cunoaştere şi control al administrării şi gestionării patrimoniului, asigură înregistrarea cronologică , prelucrarea şi păstrarea informaţiilor.
(4)-Contabilitatea la nivelul A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA este ţinută de contabilul şef în partidă dublă şi este organizată şi condusă după normele metodologice prevăzute de Legea Contabilităţii şi Codului Fiscal cu privire la :
a)planul de conturi pentru entităţi non-profit;
b)documente justificative şi de contabilitate, întocmirea şi utilizarea lor ;
c)organizarea şi efectuarea inventarierilor băneşti şi valorice, precum şi a bunurilor   materiale ;
d)întocmirea balanţelor sintetice şi analitice care furnizează datele necesare întocmirii bilanţului anual.
(5)-Depunerea Bilantului Contabil anual se face după Adunarea Generală , cu aprobarea Adunării Generale şi este sarcina directă a Contabilului Şef.


 
         ART.10 – Mijloacele Fixe Mobile si Imobile
A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” are în proprietatea ei imobilul, curtea şi grădina din jurul acesteia, precum şi dependinţele, magaziile, garajul şi hala metalică înscrise la adresa din Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr.37 .
A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” are în proprietate imobilul situat în strada Dimitrie Hârlescu , nr. 23.
A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” are în proprietate imobilul situat în strada Duiliu Zamfirescu nr.3 bl.3 ap.3 parter din Focsani .
A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” dispune de 2 maşini mortuare necesare pentru prestaţii funerare şi alte prestaţii, 1 masina 8+1 locuri pentru transport personal,1 masina mica pentru aprovizionari si mers in teritoriu .
 
A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” are dreptul de a deţine pãrţi sociale sau de a fi acţionar, minoritar sau principal, la alte societăţi similare sau la societăţi cu scop lucrativ.Pentru îndeplinirea scopului asociaţiei, A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” poate înfiinţa societăţi cu scop lucrativ.
ART.11 – Veniturile ,cheltuielile si fondurile A.A.R.D.
(1)–Toate veniturile care se realizează respectiv toate cheltuielile ce se fac în timpul unui an de zile,vor fi incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală , şi vor fi  verificate permanent de comisia de cenzori, de Consiliul Director şi de contabilul şef.
(2)–Veniturile A.A.R.D. se realizează din:
a)Taxe de înscriere;
b)Cotizatia anuală;
c)Taxa de poştă pentru plata anuală;
d)Dobânzi bancare aferente sumelor depuse încasate anticipat ;
e)donaţii,sponsorizãri sau legate;
f)venituri realizate din activitaţi economice directe;
g)dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale;
h)dividendele obţinute de la societăţile unde asociaţia deţine părţi sociale sau acţiuni;
i)resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetul local;
j)alte venituri legale.
Cuantumul taxelor , al cotizaţiilor şi contribuţiilor va fi stabilit în ultima şedintă a anului de Consiliul Director şi va fi comunicat tuturor membrilor asociaţi prin notificari si afisare pe site-ul asociatiei.
(3)–Sumele încasate pentru contributia la deces de la membrii asociaţiei nu creează solduri în favoarea acestora , întrucât sunt folosite complet la plata ajutoarelor de decese.
(4)–Asociaţia îşi constituie la nivel A.A.R.D. următoarele fonduri:
a)Fondul pentru ajutoare de deces;
b)Fondul de solidaritate sociala;
c)Fondul pentru dezvoltare.
 
Fondul pentru ajutoarele de deces se constituie din contribuţia la deces plătită de fiecare dintre membrii asociaţiei şi din sume repartizate din excedent la sfârşitul exerciţiului financiar după aprobarea Adunării Generale.Din acest fond se achită numai ajutoarele în caz de deces.
 
Fondul de solidaritate sociala se constituie prin contributia individualã a membrilor asociati conform unui cuantum stabilit in ultima sedinta de Consiliu Director din an şi comunicat membrilor asociaţi in timp util şi din sume repartizate din excedent la sfârşitul exerciţiului financiar după aprobarea Adunării Generale.
Din acest fond se suporta actiuni cu caracter social – susţineri de familii aflate în dificultate , sustinerea unor actiuni cu caracter social gen programul „Craciun alaturi de oameni”, sustinerea unor copii dotati , membri asociati care se prezinta la operatii urgente,ajutorarea financiară a unor grădiniţe de copii în ajunul sărbătorilor de iarnă(”Pomul de Crăciun”) sau alte cheltuieli cu specific asemănător,etc...
Toate actiunile suportate din acest fond se vor adresa doar membrilor asociatiei si familiilor acestora iar actiunile de acest tip trebuie sustinute cu acte doveditoare venite in sprijinul cererii.
 
Fondul pentru dezvoltare se constituie în limita disponibilităţilor din excedent la sfârşitul exerciţiului financiar pentru investitiile supuse aprobarii Adunarii Generale.
 
(5)–Cotele pentru fiecare fond în parte se stabilesc de către Consiliul Director în urma analizei bugetului şi se aduc la cunoştinţă membrilor asociaţi la Adunarea Generalã .Tot în Adunarea Generală se prezintă membrilor asociaţi şi rectificările de buget .
(6)–Cheltuielile efectuate vor fi justificate prin procese-verbale, facturi însoţite de chitanţe precum şi de referate privind cuprinderea acestor cheltuieli într-unul dintre fondurile constituite.
(7)-Toate fondurile se constituie anual pe baza bilanţului contabil.Soldurile rămase la finele anului se raportează pe anul următor având aceleaşi destinaţii.Disponibilităţile financiare în numerar se păstrează în conturi bancare.
(8)-Documentele care angajează fondurile A.A.R.D. se aprobă de către preşedintele Consiliului Director după ce au fost vizate pentru control financiar preventiv de contabilul şef al asociaţiei .
(9)-Cheltuielile de tip salarial pentru personalul angajat la A.A.R.D. –partea de ajutorare la deces-se suportã din cotizatia anuala a membrilor asociati si alte venituri legale.
ART.12 – Veniturile ,cheltuielile si fondurile C.A.R.
(1)–Veniturile C.A.R. se realizează din:
a)Taxe de înscriere;
b)Dobânzi încasate la acordarea împrumutului ;
c)Dobânzi la disponibilităţile băneşti provenite din capitalul social încasat;
d)Valorificarea formularelor şi imprimatelor pentru împrumut ;
e)Penalităţi din întârzierile la plata ratelor;
f)Orice alte venituri provenite din contribuţii personale ,donaţii în bani sau alte surse;
g)Alte venituri legale.
Cuantumul taxelor , al cotizaţiilor şi contribuţiilor va fi stabilit în ultima şedintă a anului de Consiliul Director sau ori de câte ori Consiliul Director constată necesitatea modificării lor şi va fi comunicat tuturor membrilor C.A.R..
(2)–Asociaţia îşi constituie la nivel C.A.R. următoarele fonduri:
a)Fondul social al membrilor C.A.R.;
b)Fondul pentru dotare şi dezvoltare;
c)Fondul de repartizat;
d)Fondul de rezervă si risc;
e)Fondul de solidaritate socialã.
 
Fondul social al membrilor C.A.R. se constituie din cotizaţiile depuse.Acest fond se constituie ca baza pentru împrumuturile acordate.
 
Fondul pentru dotare şi dezvoltare se constituie din excedentul rezultatului financiar al anului încheiat.Din acest fond se pot face cheltuieli privind dotarea asociatiei , investiţiile legate de dotarea cu tehnică de calcul,alte investitii aprobate de Adunarea Generalã.Disponibilităţile rămase la finele fiecărui an se cumulează.
 
Fondul de repartizat se constituie în cota procentuală din excedentul rezultatului financiar al anului încheiat. Din acest fond , funcţie de cota procentuală generală stabilită ,membrilor C.A.R. aflaţi în evidenţă, cu excepţia celor care nu au un an împlinit de la înscriere , li se repartizează sumele corespunzătoare cotei procentuale stabilite.Repartizarea sumelor pe membru C.A.R. se face funcţie de capitalul social al fiecărui membru în parte.
 
Fondul de rezervă si risc se constituie din rezultatul financiar al anului încheiat . Acest fond se foloseşte pentru acoperirea debitelor provenite prin declararea insolvabilităţii asupra unor împrumuturi .
 
Fondul de solidaritate sociala se constituie in cota procentuala din imprumuturile acordate  prin contributia individualã a membrilor asociati şi din sume repartizate din excedent la sfârşitul exerciţiului financiar după aprobarea Adunării Generale.Cota procentuala se stabileste în ultima sedinta de Consiliu Director ,se ratifica de Adunarea Generala si se comunica membrilor asociati in timp util.
Din acest fond se suporta actiuni cu caracter social – sustineri de familii aflate in dificultate , sustinerea unor actiuni cu caracter social , programul „Craciun alaturi de oameni”, sustinerea unor copii dotati , membri asociati care se prezinta la operatii urgente,ajutorarea financiară a unor grădiniţe de copii în ajunul sărbătorilor de iarnă sau alte cheltuieli cu specific asemănător,etc...
Toate actiunile suportate din acest fond se vor adresa doar membrilor asociatiei si familiilor acestora iar actiunile de acest tip trebuie sustinute cu acte doveditoare venite in sprijinul cererii.
 
(3)–Cheltuielile efectuate vor fi justificate prin procese-verbale, facturi însoţite de chitanţe precum şi de referate privind cuprinderea acestor cheltuieli într-unul dintre fondurile constituite.Oportunitatea efectuării cheltuielilor se dezbate şi se analizează în şedinţe de Consiliu Director.
(4)-Toate fondurile se constituie pe baza bilanţului contabil aprobat de Adunarea Generalã şi se rectifică ,dacă este cazul , la propunerea Consiliului Director, de Adunarea Generalã.
(5)-Cotele pentru fiecare fond în parte se stabilesc de către Consiliul Director în urma analizei bugetului şi se aduc la cunoştinţă membrilor asociaţi în Adunarea Generalã. Tot în Adunarea Generală se prezintă membrilor asociaţi şi rectificările de buget .
(6)-Cheltuielile de tip salarial pentru personalul angajat la C.A.R. se suportã din dobânda încasatã la acordarea împrumuturilor si alte venituri legale.
(7)-Cheltuielile de tip salarial pentru membrii Consiliului Director si Comisiei de cenzori se suportã asemeni celorlalte cheltuieli de tip salarial prevăzute anterior fiecărei secţiuni în parte si din alte venituri legale.CAPITOLUL II
AJUTORARE ÎN CAZ DE DECES
ART.13 Condiţii de bază.Condiţii de înscriere
(1)–Poate deveni membru al A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” orice persoană, cetăţean al României , pe baza cererii individuale benevole, de la vârsta de 18 ani împliniţi la data înscrierii . În cadrul A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” se admite înscrierea multiplă în limita a maxim trei inscrieri distincte , cu respectarea conditiilor statutare.
(2)–Înscrierile pot fi individuale sau familiale.
La înscrierile individuale fiecare solicitant este obligat să prezinte buletinul (cartea) de identitate. La înscrierile familiale solicitanţii trebuie să fie soţi legitim căsătoriţi şi sunt obligaţi să prezinte buletinele (carţile) de identitate ale ambilor.
Înscrierea se face pe bază de cerere de înscriere.
Înscrierea individuală în asociaţie este voinţa unilaterală a înscrisului şi va fi respectată ca atare.
(3)–Primirea ca membru al Asociaţiei se aprobă sau se respinge de Consiliul Director în prima şedinţă de lucru pe baza analizei cererilor de înscriere.Respingerea unei cereri de înscriere se notificã în scris celui respins.
(4)–Înscrierea se însoţeşte de achitarea unei taxe de înscriere al cărui cuantum este stabilit de Consiliul Director concomitent cu primirea unui carnet de membru.
(5)-În mod cu totul excepţional ,la cererea expresă a părinţilor, pe fişa acestora se pot înscrie şi  copiii minori cu handicap.Înscrierea copiilor minori cu handicap pe fişa părinţilor trebuie însoţită de cerere adresată Consiliului Director şi copie după certificatul de handicap.În caz de deces al copilului cu handicap se acordă un ajutor de deces egal ca valoare cu prima tranşă de ajutor de deces.
ART.14 – Intrarea în drepturi privind ajutoarele de deces.Vechimea
Intrarea în drepturi reprezintă termenul la care , de la data inscrierii , membrii asociaţi pot beneficia de ajutor de deces.Vechimea se calculează de la data înscrierii.Ajutorul de deces se calculează conform acestei vechimi.La înscrierea individuală se plătesc aceleaşi obligaţii ca şi la înscrierea familială.                                                                                        -Tabelul intrării în drepturi

Vâsta
Intrarea în drepturiÎnscriere familialăÎnscriere individuală
18 ani împliniţi – 40 ani neîmpliniţi
3 luniambii soţiTitularul
40 ani împliniţi – 50 ani neîmpliniţi
6 luniambii soţiTitularul
50 ani împliniţi – 60 ani neîmpliniţi
1 anambii soţiTitularul
60 ani împliniţi – 70 ani neîmpliniţi
2 aniambii soţiTitularul
Peste 70 de ani
3 aniambii soţiTitularul

ART.15 – Drepturile Membrilor A.A.R.D.
      Membrii asociaţiei au următoarele drepturi :
(1)–Să participe în mod liber, democratic şi egal la viaţa şi bunul mers al activităţii A.A.R.D.-C.A.R. .
(2)–Să aleagă şi să fie ales în organele de conducere şi de control pe baza competenţei profesionale.
(3)–Să participe la dezbaterea problemelor de pe ordinea de zi şi la adoptarea hotărârilor ce se iau de ADUNAREA GENERALĂ.
(4)–În orice ocazie are dreptul democratic să contribuie din proprie iniţiativă sau la solicitare, să ajute organele alese şi personalul angajat prin sugestii, propuneri, observaţii verbale sau scrise care să ducă la îmbunătăţirea muncii acestora,în scopul creşterii prestigiului şi credibilităţii A.A.R.D.-C.A.R. pãstrând intotdeauna un ton civilizat al dialogului.
(5)–În cazul decesului unuia dintre soţii intraţi în drepturi soţul (soţia) supravieţuitor (supravieţuitoare) rămâne în continuare membru cu drepturi depline prevăzute de statut, cu condiţia să-şi plătească obligaţiile financiare statutare la zi şi la termenele prevăzute de statut.Soţul (soţia) supravieţuitor (supravieţuitoare) va continua să plătească aceleaşi taxe şi cotizaţii pentru carnet, devenind titular şi neavând nici o reducere faţă de obligaţiile din statut.  
(6)–Oricare membru al A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” care şi-a pierdut partial drepturile prin neplata contribuţiei la deces,a taxei anuale, precum şi a altor obligaţii mai mult de un an de zile, are dreptul de a fi repus în drepturi pe baza plăţii tuturor obligaţiilor restante la zi .Repunerea în drepturi se face de Consiliul Director în şedinţele operative de lucru.Prin excepţie de la prevederile acestui articol , membrii asociaţi decedaţi sau cei care au depus cerere de retragere nu mai pot fi reactivaţi asupra drepturilor băneşti.
(7)–Sã beneficieze de ajutor de deces prin mostenitorii sãi legali funcţie de vechimea în asociaţie.   Ajutorul în caz de deces se acordă urmaşilor legali ai membrilor asociaţi intraţi în drepturi şi cu plata obligaţiilor financiare la zi.
(8)-Ajutorul de deces se compune dintr-un ajutor de bază la care se adaugă un ajutor suplimentar. Acest ajutor suplimentar provine din dobânzile bancare şi nu se acordă celor întârziaţi la plata obligaţiilor băneşti mai mult de 90 de zile lucrătoare.Mostenitorii legali au dreptul de a primi imediat ajutorul de bazã .
(9)–Membrii A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” neintraţi în drepturi,care au toate obligaţiile financiare la zi au dreptul de a primi un ajutor în caz de deces jumatate din prima transa de ajutor de deces conform hotărârii Consiliului Director din ultima sedinţă din an conform tabelului :                                                                                          


-Tabelul intrãrii în drepturi partiale
VârstaVechime
18 ani împliniţi - 40 ani neîmpliniţi
Dupã o lunã calendaristicã implinitã
40 ani împliniţi -50 ani neîmpliniţi
Dupã 3 luni calendaristice implinite
50 ani împliniţi - 60 ani neîmpliniţi
Dupã 6 luni calendaristice implinite
60 ani împliniţi - 70 ani neîmpliniţi
Dupã 12 luni calendaristice implinite
Peste 70 ani
Dupã 18 luni calendaristice implinite
(10)-În interiorul asociatiei definim doua intervale temporale:de la inscriere pana la intrarea partiala in drepturi si de la intrarea partiala in drepturi pana la intrarea deplina in drepturi. Aceste intervale de timp sunt delimitate conform tabelului anterior de jumatatea perioadei intre inscrierea efectiva si intrarea in totalitate in drepturi.
Dupa intrarea in drepturi depline membrul asociat beneficiaza de toate drepturile statutare. In intervalul dintre intrarea partiala in drepturi si cea definitiva acesta beneficiaza de ajutor de deces in cuantum de jumatate din prima transa.
(11)-În caz de deces survenit accidental al membrilor asociaţi neintraţi în drepturi, în baza documentelor doveditoare prezentate Consiliului Director, se va acorda moştenitorilor legali un ajutor în caz de deces jumatate din prima transa de ajutor de deces conform hotărârii Consiliului Director din ultima sedinţă din an .
 
ART.16 – Obligatiile Membrilor Asociaţi
             Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii :
(1)–Să respecte întocmai prevederile statutului, hotărârile ADUNĂRII GENERALE, deciziile Consiliului Director şi să participe activ la îndeplinirea acestora.
(2)-Să respecte toate legile în virtutea cãrora isi desfasoara activitatea A.A.R.D.-C.A.R. Unirea.
 (3)–Să contribuie la constituirea fondurilor şi mijloacelor financiare necesare pentru acordarea ajutoarelor de deces achitând taxele şi cotizaţiile statutare ratificate şi aprobate anual de Consiliul Director al A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA”.
(4)-Să semnaleze verbal sau în scris conducerii neajunsurile în muncă şi să aducă la cunoştinţa conducerii orice problemă care poate duce la îmbunătăţirea şi dezvoltarea A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA . Este indicat ca dialogul să poată fi purtat firesc,pe un ton calm si ajutat de argumente pentru a constitui calea spre o rezolvare rapidă a oricărui neajuns.
(5)-Să cunoască şi să explice cetăţenilor cu care vin în contact avantajele pe care le oferă asociaţia, contribuind prin aceasta la aducerea de noi membrii.
(6)-Membrii asociaţi au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la schimbarea numelui , domiciliului sau orice alte modificări de stare civilă survenite pe parcurs să anunţe compartimentul informatic al asociaţiei în scris sau verbal asupra acestr modificari.
(7)-Să păstreze cu grijă carnetul de membru asociat şi să-l prezinte la fiecare plată pentru confruntare şi control.
(8)-Situaţiile mai deosebite care intervin în rândurile familiilor membrilor asociati sunt tratate mai jos astfel:
                        -în caz de divorţ – pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi a unei cereri scrise, fişa se separă,rezultând două fişe, beneficiind ambele de toate drepturile statutare.Obligaţia asumată este de a anunţa modificarea produsă şi celuilalt membru acest lucru neimplicând asociaţia.În urma separării fişei membrii asociaţiei beneficiază în continuare de drepturi depline cu obligaţia de a plăti sumele stabilite de Consiliul Director .
-în caz de căsătorie
           – dacă soţii sunt membri asociaţi intraţi în drepturi la ajutorul de deces , pe baza certificatului de căsătorie şi a buletinului de identitate fişele se unifică rezultând o singură fişă beneficiind ambii soţi de toate drepturile prevăzute de statut.
                                    – dacă unul dintre soţi nu este membru al asociaţiei sau este membru dar nu este intrat în drepturi , respectivul membru se înscrie urmând ca după intrarea în drepturi să se realizeze unificarea .
Cazurile de divorţ sau căsătorie sunt hotărâri unilaterale ale membrilor asociaţi iar deciziile de separare sau unificare îi privesc strict pe aceştia.
 
 
ART.17 – Forme de plată.Trecere la plată.Delegaţi.
(1)-În asociaţie sunt folosite 3 forme de plată.
            a)direct la casieriile A.A.R.D.-C.A.R;
            b)prin mandat poştal sau în conturi deschise la bănci;
            c)plata prin delegat.
(2)-Încasarea contribuţiei la deces ţine cont de numărul de decese înregistrat . Operaţiunea de stabilire a cuantumului contribuţiei la deces se numeşte trecere la plată iar numărul de decese la care are loc trecerea la plată pentru plata trimestrială se stabileşte în ultima şedinţă de Consiliu Director din anul curent pentru anul următor si se ratifica in Adunarea Generala.
Pentru membrii asociaţiei care plătesc contribuţia anticipat (anual) stabilirea obligaţiilor băneşti statutare (trecerea la plată) se face o singură dată pe an, respectiv 31 decembrie a fiecărui an pentru anul curent.Plata contributiei la deces în cazul platii anuale se face pânã pe 31 martie.Sumele de bani rămase neconsumate de trecerea la plată se reportează pentru anul urmator pentru fişa respectivă.Sumele de bani neacoperite de trecerea la plată se recuperează de la aceeaşi fişă în anul următor.
Pentru membrii asociaţiei care plătesc contribuţia trimestrial , plata ţine cont de numărul de decese înregistrat prin treceri la platã succesive până se produce plata.
(3)-Delegatul este reprezentantul unui om sau al unui grup de oameni în relaţia cu asociaţia. Poate fi delegat orice cetăţean cu condiţia să fie membru al asociaţiei . Este recomandat ca delegaţii să fie oameni cu caracter integru care să poată reprezenta interesele oamenilor în relaţia cu asociaţia. Grupul de oameni reprezentaţi de un delegat se numeste, în accepţiunea asociaţiei, lot.
(4)-Calitatea de delegat este benevolă.Sub nici o formă un delegat nu poate pretinde avantaje materiale de nici un fel de la membrii asociaţi pe care îi reprezintă.
(5)-Delegaţii au obligaţia de a înmâna chitanţele primite de la casieriile asociaţiei membrilor ce compun lotul respectiv şi de a-i informa pe aceştia cu privire la orice decizie ,hotărâre sau modificare intervenită în asociaţie.
(6)-Delegaţii stabilesc împreună cu casierele asociaţiei termenul la care vor reveni la plată. Pentru evitarea deplasării neproductive la sediul asociaţiei delegaţii sunt obligaţi să se prezinte la data planificată de casierele asociaţiei, cu sumele  corespunzătoare pentru întregul lot.
 

 
ART.18 – Încetarea calităţii de membru A.A.R.D.
(1)-Calitatea de membru asociat încetează:
            a)prin cerere scrisă de retragere din rândul membrilor a celui în cauză;
            b)prin pierderea partiala a drepturilor pentru neplata contribuţiei la deces mai mult de un an de la ultimul deces plătit;
            c)pentru acţiuni şi atitudini potrivnice intereselor asociaţiei,ca urmare a unor acte antisociale sau de indisciplină gravă.Hotărârea de a exclude un membru din rândurile membrilor asociaţi se ia în sedinţa a Consiliului Director , pe bază de vot deschis şi numai după ce celui direct vizat i-a fost ascultată opinia.Hotărârea de a exclude un membru se face la propunerea unuia dintre membrii Consiliului Director şi presupune ca toţi membrii Consiliului Director să voteze pozitiv propunerea de excludere.
Hotărârea de excludere luată de Consiliul Director se aduce la cunoştinţa celui în cauză în termen de 15 zile de la consemnarea ei în procesul verbal de şedinţă şi poate fi atacată prin contestaţie la Adunarea Generală.
(2)-La încetarea calităţii de membru asociat acesta pierde toate drepturile statutare şi sumele depuse drept taxă de înscriere, contribuţie pentru decese şi taxele anuale.
(3)-In caz de incetare a calitatii de membru asociat prin cerere scrisa de retragere acesta nu se mai poate reînscrie.
(4)-Calitatea de membru asociat este netransferabilă.
 
 
ART.19 – Acordarea Ajutoarelor de Deces
(1)-Cuantumul şi tranşele de vechime ale ajutoarelor de deces se stabilesc prin Hotărâre de Consiliu Director în ultima şedinţă din anul curent pentru anul viitor şi se supun ratificării Adunării Generale.
(2)-Ajutoarele în caz de deces se plătesc numai rudelor de grad I ale decedatului ,în speţă , soţului supravieţuitor sau copiilor majori ai decedatului.În cazul copiilor minori ajutoarele în caz de deces se plătesc tutorelui acestora .
(3)-În cazul în care nu există nici o rudă de grad I care poate primi ajutorul de deces , acesta se poate acorda ,după caz:
            a)persoanei indicate de membrul asociat prin procură lasată în cursul vieţii , autentificată de notariatele publice
b)persoanei indicate de membrul asociat prin împuternicire lăsată în timpul vieţii la sediul asociaţiei
(4)-În cazul în care decedatul nu are nici urmaşi dar nici nu a lăsat documente legale (dispoziţii scrise) ajutorul de deces se va acorda persoanelor care vor prezenta declaraţii notariale din care să reiasă faptul că au suportat cheltuielile de înmormântare.
 
(5)-În caz de deces al copilului handicapat trecut pe carnetul părinţilor ajutorul de deces acordat este jumătate din cel corespunzător primei transe de vechime.
(6)-În cazul în care decesul membrului asociat survine în altă tară persoanele îndreptăţite a ridica ajutorul de deces trebuie să prezinte certificatul de deces tradus si autentificat.
(7)-Ajutorul de deces se acordă necondiţionat urmaşilor membrilor asociaţi care au plata obligatiilor faţă de asociaţie la zi.
Ajutorul de deces se acordã urmaşilor membrilor asociaţi excluşi de Adunarea Generală şi care nu au fost repuşi în drepturi,până în limita a trei ani inclusiv , prin plata ajutorului de deces de la data ultimei plăţi , cu obligativitatea achitării la zi a obligaţiilor faţă de asociaţie dacă fişa nu se lichidează respectiv fără obligativitatea achitării la zi a obligaţiilor faţă de asociaţie dacă fişa se lichidează.
 
(8)-Informatiile referitoare la ajutorul de deces si acordarea ajutorului de deces rãmân proprietatea A.A.R.D.-C.A.R. Unirea Tecuci dupa acordare.Pentru a avea acces la aceste informatii dupã acordare ele pot deveni publice doar in caz de litigiu dovedit de o instanta judecatoreasca sau in cazul cererii exprese a unui avocat.
ART.20 – Documente necesare pentru ridicarea Ajutorului de deces
(1)-În situaţia în care ajutorul în caz de deces se plăteşte rudelor de grad I ale decedatului ,în speţă , soţului supravieţuitor sau copiilor majori ai decedatului ,actele necesare sunt
                        –Buletinul(cartea) de identitate a rudei de grad I
                        –Certificatul de deces în original
–Carnetul de membru asociat
–Copie certificat de deces
 
(2)-În situaţia în care ajutorul în caz de deces se plăteşte unei persoane indicate prin procură notarială sau împuternicire lasată la sediul asociaţiei , actele necesare sunt
                        –Buletinul(cartea) de identitate pentru respectiva persoană
                        –Certificatul de deces în original
–Carnetul de membru asociat
–Procura notarială sau împuternicirea lasată la sediul asociaţiei
–Copie certificat de deces
 
(3)-În cazul în care decedatul nu are nici urmaşi dar nici nu a lăsat documente legale (dispoziţii scrise) ajutorul de deces se va acorda persoanelor care vor prezenta
–Declaraţia notarială pentru cheltuielile ocazionate de înmormântare
                        –Buletinul(cartea) de identitate pentru respectiva persoană
                        –Certificatul de deces în original
–Carnetul de membru asociat
–Copie certificat de deces
 
 
(4)-De la caz la caz, în sprijinul acordării ajutorului în caz de deces,se mai poate solicita
                        –Certificatul de căsătorie pentru dovada schimbării de nume
                        –Orice document legalizat sau autentificat de notariatele publice
 
(5)-Pentru acordarea ajutorului social în caz de deces survenit accidental este obligatorie prezentarea documentelor întocmite de organele legale (constatare medico-legală).
(6)-Împuternicirea completată  la sediul asociaţiei nu anulează efectele documentelor eliberate de organele notariale.
 
 
CAPITOLUL III
CASA DE AJUTOR RECIPROC (C.A.R.)
ART.21 – Condiţii de bază.Condiţii de înscriere
(1)–Poate deveni membru al C.A.R. orice persoană,cetăţean al României şi membru al asociaţiei,  pe baza cererii individuale benevole, de la vârsta de 18 ani împliniţi la data înscrierii, cu condiţia să fie salariat sau să aibe venituri de natură salarială dovedibile sau sã fie pensionar. Cererile de înscriere vor fi însoţite în mod obligatoriu de cupoanele de pensie sau de adeverinţe de salariat la zi .
(2)–Primirea ca membru al C.A.R. se aprobă sau se respinge de Consiliul Director în prima şedinţă de lucru pe baza analizei cererilor de înscriere.
(3)–Înscrierea se însoţeşte de achitarea unei taxe de inscriere al cărui cuantum sau procent este stabilit de Consiliul Director funcţie de adeverinţa de venit sau cuponul de pensie , concomitent cu primirea unui carnet de membru.Taxa de înscriere este nereturnabilă.
(4)–Transferul de la alte case de ajutor reciproc cu tot fondul depus este socotit ca o nouă înscriere.
(5)–Ţinând cont de înscrierea familială şi având la bază fişa de membru asociat , în C.A.R. înscrierea se poate face pentru cei doi soţi legitim căsătoriţi pe fişe separate , cu taxe de înscriere separate şi cu capitaluri sociale separate.
(6)-Consiliul Director poate solicita date suplimentare la înscriere referitoare la bonitatea celui in cauzã, executari silite in derulare , etc...
ART.22 – Drepturile membrilor C.A.R.
Membrii C.A.R. au următoarele drepturi:
(1)–Să beneficieze de împrumuturi băneşti rambursabile .
 
(2)–Să se retragă din C.A.R. pe baza cererii individuale scrise şi aprobate de Consiliul Director  după perioada stabilitã si comunicata de la data achitării ultimei rate din împrumut.
 
(3)–Să i se aducă la cunoştinţă în orice moment solicită situaţia fişei la C.A.R. .
 
(4)–Să poată transfera sau compensa având la bază capitalul social existent în sold.Cererile de retragere , transfer sau compensare se aprobă de  Consiliul Director ,astfel:
a)în caz de deces al titularului fişei la C.A.R. în prima şedinţă de Consiliu după producerea decesului.Urmaşii pot prelua, în cazul în care sunt înscrişi, capitalul social al defunctului.
b)în caz de şomaj şi alte cazuri de pierdere de loc de munca ,insolventa,faliment,etc...
c)pentru cazurile debitorilor aflaţi în executare silitã se face compensarea împrumutului cu capitalul înaintea declansãrii actiunii judecătoreşti.Consiliul Director va compensa conform contractului de imprumut penalitatile,dobanda,cheltuielile cu corespondenta , cheltuielile de executare sau ratele scadente din capitalul social depus de membrul asociat fara nici o formalitate scrisa catre acesta si fara acceptul acestuia.
(5)–Membrii C.A.R. îşî pot constitui fonduri proprii şi mai mari faţă de cele prevăzute limită pentru obţinerea de împrumuturi.
 
ART.23 – Obligaţiile membrilor C.A.R.
Membrii CAR au următoarele obligaţii:
(1)–Să respecte întocmai prevederile prezentului statut, hotărârile Adunărilor Generale şi deciziile Consiliului Director şi să contribuie la îndeplinirea acestora.
 
(2)–Să respecte termenele stabilite în contracte sau cereri de înscriere sau de împrumut , să achite obligaţiile băneşti la termenele stabilite .
 
(3)–Să comunice C.A.R.-ului în termen de cel mult 3 zile schimbarea domiciliului sau a  telefonului de contact .
 
(4)–Să aibă fondul necesar şi integral depus la data depunerii cererilor de împrumut.
(5)–Să contribuie la constituirea fondurilor şi mijloacelor financiare necesare pentru acordarea împrumuturilor achitând ratele şi cotizaţiile aprobate de Consiliul Director .
(6)–Să achite contribuţia la deces pe anul respectiv şi jumatate din anul următor, în cazul când nu sunt achitate, la primirea împrumuturilor în luna octombrie a unui an.
(7)–Să achite contribuţia la deces pe anul respectiv şi integral pe anul următor,în cazul când nu sunt achitate,la primirea împrumuturilor în luna noiembrie a unui an.
(8)–Sã achite cu precãdere obligaţiile faţă de asociaţie iar în cazul când omite plata acestor obligaţii să accepte recuperarea obligaţiilor financiare faţă de asociaţie din capitalul social existent în sold , pentru care se emite chitanţă justificativă.
Această operaţiune se face fie programat fie de câte ori situaţia o impune.
(9)-În cazul retragerii din rândul membrilor C.A.R., să achite integral toate obligaţiile financiare către asociaţie pentru anul în curs în baza chitanţei emisă de casieria unităţii .
(10)-Restituirea ,compensarea sau transferul de sume din capitalul social al membrilor C.A.R. care nu au clarificată situaţia datoriilor faţă de asociaţie este interzisă.
ART.24 – Încetarea calităţii de membru C.A.R.
(1)-Calitatea de membru C.A.R. încetează:
            a)prin decesul membrului C.A.R.;
            b)prin cerere scrisă de retragere din rândul membrilor C.A.R.;
c)în cazul în care există o hotărâre judecătorească definitivă de executare silitã;
d)prin excludere pentru acţiuni şi atitudini potrivnice intereselor C.A.R. sau ca urmare a unor acte antisociale sau de indisciplină gravă;
e)prin transferul sau compensarea fondului social care duc la un fond social nul.
(2)-Încetarea calităţii de membru C.A.R. se aprobă în şedinţa de lucru a Consiliului Director.
Hotărârea de a exclude un membru din rândurile membrilor C.A.R. se ia în sedinţă a Consiliului Director, pe bază de vot deschis şi numai după ce cel direct vizat i-a fost ascultată opinia.Hotărârea de a exclude un membru se face la propunerea unuia dintre membrii Consiliului Director şi presupune ca toţi membrii Consiliului Director să voteze pozitiv propunerea de excludere.
Hotărârea de excludere luată de Consiliul Director se aduce la cunoştinţa celui în cauză în termen de 15 zile de la consemnarea ei în procesul verbal de şedinţă şi poate fi atacată prin contestaţie la Adunarea Generală.
(3)-Încetarea calităţii de membru C.A.R. nu impune încetarea calităţii de membru asociat.
(4)-La încetarea indiferent de motive a calităţii de membru C.A.R. fondurile sociale depuse drept capital social se restituie titularului, urmaşilor în caz de deces, sau persoanelor stabilite de respectivul, după caz, din care se reţin eventualele datorii rezultate din împrumuturi sau alte debite şi obligaţii statutare ce le are faţă de asociaţie.
(5)-În cazul debitului nerecuperat de la membrul C.A.R. în caz de deces al acestuia recuperarea se poate face şi din ajutorul de deces cuvenit.
(6)-Consiliul Director stabileşte în ultima sedinţă din anul curent suma minimă pentru care există dreptul de a pretinde restituirea capitalului social depus şi existent în sold . Consiliul Director stabileşte în ultima sedinţă din anul curent după câţi ani se prescriu sumele neridicate din capitalul social .
 
ART.25 – Acordarea de împrumuturi.Restituirea împrumuturilor
(1)-Împrumuturile se acordă în limita disponibilităţilor constituite pentru acordarea de împrumuturi rambursabile la nivelul C.A.R.
(2)-Consiliul Director stabileşte în ultima şedinţă din an ţinând cont de evoluţia economică şi financiar-bancară :
            a)plafonul maxim admis la împrumut ;
b)în limita a de câte ori capitalul social depus se acordă împrumutul;
c)condiţii speciale de acordare a împrumuturilor când este cazul;
d)numărul de giranţi funcţie de valoarea împrumutului.
Împrumuturile se acordă membrilor care au o vechime de cel puţin o lună fără a depăşi plafonul maxim admis , pe baza cererii de împrumut (contract) depuse de membru C.A.R. la sediul asociaţiei , la ghişeele C.A.R. .
(3)-Condiţii pentru acordarea împrumuturilor:
            a)să nu depăşească plafonul maxim admis la împrumut ;
b)să se situeze cu cererea în limita a de câte ori capitalul social se acordă împrumutul;
c)să aibă fondul propriu integral depus la data depunerii cererii;
d)să nu aibă restanţe la C.A.R. şi să aibă obligaţiile faţă de asociaţie achitate la zi;
e)să aibă cererea completată corect ,cu date corecte ,fără ştersături sau modificări evidente.
De menţionat ca premiză de lucru că cererile se depun în cursul lunii curente până la sfârşitul lunii, se discută,analizează şi aprobă în şedinţa de Consiliu Director a lunii următoare.Consiliul Director ,prin reprezentanţii săi, îşî rezervă dreptul de analiza fiecare cerere din punct de vedere al corectitudinii datelor înscrise.
(4)-Consiliul Director are dreptul de a refuza acordarea împrumutului atunci când constată, referitor la cerere sau la modul de completare al cererii, următoarele:
            a)datele de identificare ale titularului sau giranţilor sunt eronate;
b)datele cuprinse în interiorul cererii nu sunt corecte,nu sunt adevărate sau nu pot fi dovedite;
c)împrumuturile anterioare n-au fost plătite conform graficului de plăţi , au acumulat restanţe sau penalităţi;
d)rata împrumutului este egală sau depăşeşte venitul de natură salarială sau pensia titularului;
e)dacă cel ce se prezintă la ridicarea împrumutului prezintă mai multe împuterniciri.
(5)-Pentru împrumuturile acordate , împrumutaţii vor plăti dobândă , o singură dată la acordarea împrumutului.
Dobânda va ţine cont în principal de rata inflaţiei dar şi de alţi factori de influenţă economicã.Dobânda va fi analizată şi aprobată de Consiliul Director în ultima şedinţă din an dar funcţie de evoluţia pieţii economice şi bancare poate fi modificată ori de câte ori este nevoie în cursul unui an.
(6)-Împrumuturile se acordă titularului contractului sau în cazuri excepţionale , pe bază de împuternicire scrisă unei terţe persoane , de preferinţă rudă de grad I cu împrumutatul , în limita unei singure împuterniciri în timpul unui an.
Ca giranţi pot fi persoane membre C.A.R. sau care nu sunt membre C.A.R. ,care au venituri de natură salarială dovedibile prin adeverinţă de salariat sau sunt pensionari şi dovedesc acest lucru prin cuponul de pensie.
Giranţii nu sunt obligaţi de a se prezenta personal la acordarea împrumuturilor titularilor şi nici la depunerea cererilor , de sinceritatea si legalitatea completării contractelor urmând a răspunde titularii ţinând cont şi de dispoziţiile legale privind falsul în declaraţii.
(7)-Împrumuturile se pot acorda şi în limita fondului propriu depus tot pe bază de contract de împrumut completat.
(8)-Restituirea împrumutului începe cu prima lună după primirea sumei împrumutate conform graficului de plãţi acceptat ,în rate egale pentru perioada contractată.
În caz de întârziere la plata ratelor se vor calcula penalităţi în procent la valoarea ratei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare a lunii următoare.Procentul de calcul al penalităţilor se analizează şi se aprobă de Consiliul Director în ultima şedinţă a anului.
(9)-În caz de plată anticipat a ratelor faţă de graficul de plăţi ,în baza cererii depuse de membrul C.A.R., se va proceda la recalcularea dobânzii, iar suma rezultată se va adăuga la fondul propriu al acestuia.
(10)-Ordinea de încasare a sumelor la ghiseu va fi ţine cont de încasarea cu precădere a ratelor , a depunerilor în contul fondului propriu , a penalităţilor de întârziere , a celorlalte cheltuieli precum cheltuieli cu formularele , cu telefonul sau de urmărire.
Penalităţile sau cheltuielile cu urmărirea rămase neîncasate se încasează cu proxima ocazie sau se compensează cu capitalul social.
(11)-În cazul în care ratele scadente din împrumutul acordat nu se rambursează la termenele stabilite prin contractul de împrumut se va proceda după cum urmează:
            a)inspectorul de credite va lua legătura fie direct, fie telefonic, cu împrumutatul titular sau giranţii acestuia imediat ce constată trecerea în a doua lună de neplată;
            b)dacă în urma avizării verbale împrumutatul nu se prezintă la plată inspectorul de credite notifică în scris împrumutatul si giranţii;
            c)dacă în urma notificării scrise împrumutatul nu se prezintă la plată inspectorul de credite prezintă cazul Consiliului Director care declară scadenţa împrumutului şi trece la executarea silită a împrumutatului şi a giranţilor acestuia conform cu contractul de împrumut.
În urma oricăruia dintre procedeele de mai sus C.A.R.–ul trebuie să urmărească recuperarea împrumutului acordat,a penalităţilor aferente ratelor restante,a cheltuielilor de judecată şi urmărire.
 
 
 
 
CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI
 
ART.26 – Conducerea activităţii A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA TECUCI
(1)-Activitatea curentă a A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci este condusă de Consiliul Director prin şedinţe curente de lucru lunare atât pentru partea de ajutorare la decese cât şi pentru partea de C.A.R. .
(2)-Activitatea între şedinţe este condusă de preşedintele Consiliului Director.
(3)-Activitatea Consiliului Director se supune ratificării cel puţin o dată pe an Adunării Generale.
 
ART.27 – Adunarea Generală a membrilor asociaţi              
 
(1)-Adunarea Generală este forul suprem de conducere al A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA TECUCI.Adunarea Generală a membrilor asociaţi este convocată de Consiliul Director.
(2)-Adunările Generale sunt de două feluri:
a)Ordinare-care se convoacă o dată pe an în primul trimestru al anului în curs pentru anul expirat,in ultima sâmbãtã a lunii martie, pentru aprobarea bugetului de venituri / cheltuieli al anului încheiat şi aprobarea proiectului de buget pentru anul în curs.
b)Extraordinare-care se convoacă ori de câte ori este necesar.
(3)-La Adunările Generale ordinare sau extraordinare pot participa membrii asociaţi pe baza de acreditare prealabilã.
(4)-Norma de reprezentare pentru Adunările Generale se stabileşte de Consiliul Director şi ţine cont de numărul de membri ai asociaţiei , de răspândirea acestora în teritoriu cât şi de imposibilitatea de a putea mobiliza la aceste adunări toţi membrii asociaţiei . Reprezentarea in cadrul Adunarii Generale se poate face si prin reprezentant delegat.Delegatul va prezenta acreditarile emise de Consiliul Director semnate de membrii asociaţi pe care îi reprezintă şi , în baza voturilor pe care le deţine , votul său reprezintă numărul de membri asociaţi respectivi.
Membrilor asociati din alte localităţi li se va deconta deplasarea la Adunarea Generală in functie de disponibilitatile banesti ale Asociatiei.
(5)–Mandatul acordat delegatului de către membrul asociat pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară, este valabil şi pentru reprezentarea în Adunările Generale Extraordinare de până la următoarea Adunare Ordinară anuală.
(6)-Adunarea Generală a A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA TECUCI împuterniceşte Consiliul Director pentru a stabili anual norma de reprezentare a membrilor asociaţi la Adunările Generale care se va face în funcţie de numărul de membri ai asociaţiei şi de zona arondată în teritoriu.
(7)-Consiliul Director stabileşte în şedinţa de convocare a Adunării Generale norma de prezenţă.
O Adunare Generală ordinară este legal constituită atunci când norma de prezentare este atinsă sau depăşită.
O Adunare Generală extraordinară este legal constituită atunci când sunt prezenţi jumătate plus unul din membrii care au participat la Adunarea Generală ordinară, nu neaparat aceeaşi.
(8)-Decizia de convocare a unei Adunări Generale ordinare sau extraordinare se ia în şedinţă a Consiliului Director cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul fixat pentru adunările ordinare şi cel puţin 15 zile înainte de termenul fixat pentru adunările extraordinare.
(9)-În convocare se va preciza data , ora, locul de desfăşurare, precum şi ordinea de zi stabilită de Consiliul Director. În convocare se va preciza în mod obligatoriu norma de reprezentare şi norma de prezenţă.
(10)-Desfăşurarea Adunărilor Generale este condusă de preşedintele Consiliului Director, de vicepreşedintele Consiliului Director în lipsa preşedintelui , sau , în cazul lipsei ambilor,  de cel mai în vârstă consilier .
Persoana care conduce Adunarea Generală poartă denumirea de Preşedinte de şedinţă.
Preşedintele de şedinţă va conduce lucrările în spirit lucrativ şi democratic , ţinând ca lucrările să nu fie tulburate de persoane fie în stare de ebrietate fie dispuse în mod evident spre scandal.În acest caz Preşedintele de şedintă poate dispune întreruperea, suspendarea sau chiar amânarea lucrărilor până la restabilirea ordinii de drept.
(11)-Votarea în cadrul Adunării Generale se va face în mod liber,democratic, prin vot deschis.
Un vot se considera validat atunci când este adoptat cu jumătate plus unul din numărul total de membri asociaţi reprezentaţi în Adunarea Generală.
(12)-La propunerea preşedintelui de şedinţă sau a înlocuitorului acestuia vor fi desemnate comisia de validare a prezenţei şi comisia de redactare a procesului-verbal.
(13)-Adunarea generală ordinară are următoarele atribuţiuni:
a)dezbate,analizează şi ratifică hotărârile şi activitatea Consiliului Director , respectiv darea de seamă pentru anul încheiat;
b)dezbate,analizează şi ratifică activitatea Comisiei de Cenzori,respectiv darea de seamă pentru anul încheiat;
c)alege organele de conducere si control , respectiv Consiliul Director si Comisia de Cenzori;
d)dezbate,analizează şi ratifică amendamentele şi modificările aduse Statutului de către Consiliul Director ;
e)stabileşte numărul strict al membrilor care compun Consiliul Director şi Comisia de Cenzori;
f)aprobă bilanţul şi execuţia bugetară a perioadei expirate ;
g)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs al A.A.R.D.-C.A.R. ;
h)aprobă descărcarea de gestiune pentru anul expirat a Consiliului Director;
i)analizează şi aprobă toate documentele ce sunt înscrise pe ordinea de zi şi sunt prezentate în plenul Adunării Generale;
j)aprobă cuantumul ajutoarelor pentru deces şi al cuantumurilor împrumuturilor rambursabile şi nivelul dobânzilor stabilite de Consiliul Director;
k)aprobă cuantumul taxelor de înscriere în asociaţie sau C.A.R.,a taxei anuale,  a contribuţiilor (cotizaţiilor) pentru decese, alte taxe,precum şi procentele care constituie fondurile prevăzute de prezentul statut, pentru A.A.R.D.-C.A.R.,stabilite de Consiliul Director între cele două adunări;
l)rezolvă contestaţiile adresate Adunării Generale îndreptate împotriva preşedintelui Consiliului Director sau a Comisiei de Cenzori a A.A.R.D.-C.A.R.;
m)ratifică pierderea temporara a drepturilor membrilor asociaţi şi hotărăşte asupra eventualelor contestaţii introduse de cei aflati in aceasta situatie;
n)este informată de Consiliul Director de numărul membrilor aflati in pierdere temporara a drepturilor;  
o)aprobă programul de investiţii anuale;
p)împuterniceşte să ia măsuri în orice alte probleme privind activitatea şi bunul mers al A.A.R.D.-C.A.R.;
r)revocă în situaţii deosebite membrii Consiliului Director , ai Comisiei de Cenzori precum şi preşedinţii acestora sau hotărăşte înlocuirea unui membru permanent cu un supleant atunci când situaţia o impune;
s)Adunarea Generală alege odată la 7 ani organele de conducere şi control ale A.A.R.D.-C.A.R. Unirea Tecuci şi anume:
-Consiliul Director format din 7 membri permanenţi şi 2 membri supleanţi precum şi Preşedintele Consiliului Director din rândul acestora;
-Comisia de Cenzori formată din 3 membri permanenţi şi 2 membri supleanţi precum şi Preşedintele Comisiei de Cenzori din rândul acestora.
(14)-Deciziile şi măsurile luate de Adunarea Generală sunt definitive şi executorii şi sunt cuprinse în Hotărârea Nr.1 a fiecărei Adunări Generale .Toate articolele din această Hotărâre trebuie îndeplinite de Consiliul Director al A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA împuternicit cu această ocazie în conformitate cu prevederile statutului .
(15)-În situaţia în care din vina Consiliului Director sau a Comisiei de Cenzori se săvârşesc sau se iau hotărâri care duc la abateri, prejudicii foarte grave pentru A.A.R.D.-C.A.R., Adunările Generale pot suspenda activitatea Consiliului Director sau Comisiei de Cenzori.În termen de 30 de zile de la suspendare va fi convocată Adunarea Generală a A.A.R.D.-C.A.R. pentru alegerea unui nou Consiliul Director sau a unei Comisii de Cenzori.
 
 
ART.28 – Consiliul Director al A.A.R.D.-C.A.R. Unirea                
 
(1)-Consiliul Director este organul executiv de conducere şi administrare operativă şi permanentă de lucru care conduce activitatea între două Adunări Generale.Acesta răspunde în faţa Adunării Generale pentru întreaga sa activitate de respectare a  hotărârilor acesteia, a statutului precum şi de gospodărirea şi administrarea mijloacelor băneşti şi materiale ale A.A.R.D.-C.A.R.
(2)-Consiliul Director trebuie să ia toate măsurile ce se impun pentru buna desfăşurare a întregii activităţi a A.A.R.D.-C.A.R., cu respectarea tuturor dispoziţiilor şi legilor în vigoare .
Este ales odată la 7 ani de Adunarea Generală şi este format din 7 membri permanenţi şi 2 membri supleanţi.
Se întruneşte în şedinţe de lucru operative o dată pe lună , pentru C.A.R. şi o dată pe lună pentru ajutorare la deces A.A.R.D. .
Se întruneşte ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare la convocarea preşedintelui Consiliului Director.
(3)-Şedinţele sunt statutare când Consiliul Director va lucra cu o prezenţă de 2/3 dintre membrii săi.Când lipseşte un membru permanent ,se va căuta înlocuirea acestuia cu un membru supleant.
Şedinţele Consiliului Director se finalizează prin procese verbale de şedinţă semnate de membrii Consiliului Director.
(4)-Dintre membrii Consiliului Director pot face parte membri asociaţi ,de preferinţă cu studii superioare ,salariaţi sau pensionari ,cunoscuţi în comunitate ca fiind oameni serioşi , buni organizatori si gospodari , competenţi din punct de vedere profesional astfel încât opinia lor să conteze , cinstiţi şi cu spirit de iniţiativă dezvoltat şi care să nu fi fost condamnaţi . Sub nici o formã un membru al Consiliului Director nu poate fi membru activ cotizant al unui partid politic.In cazul in care dupa alegere in cadrul Consiliului Director se  dovedeste contrariul este demis.Neapartenenta la un partid politic se face prin declaratie pe proprie raspundere.
(5)–Consiliul Director îşi desfăşoară activitatea având la baza munca colectivă , opinia şi dreptul la replică al fiecăruia dintre membrii săi şi ţinând cont de prevederile prezentului statut şi legislaţiei în vigoare.
(6)-Oricare dintre membrii Consiliului Director care lipsesc în mod consecutiv de la 3 şedinţe fără motivaţie verbală sau scrisă va fi considerat demisionat, urmând ca preşedintele să propună înlocuirea lui cu un membru supleant.
În caz de deces sau demisie a unui membru din Consiliul Director , preşedintele împreună cu Consiliul Director vor coopta un nou membru din rândul supleanţilor.
(7)-În cazul când în decursul mandatului de 7 ani se constată abateri disciplinare repetate sau grave ale unora dintre membrii consiliului , preşedintele împreună cu majoritatea membrilor din consiliu poate hotărî suspendarea din funcţie a celor vinovaţi,prima adunare generală urmând a ratifica hotărârea Consiliului Director.
(8)- Membrii Consiliului Director au dreptul la indemnizaţii lunare pentru munca efectiv desfăşurată,pe baza fişelor de pontaj.La baza de calcul a indemnizaţiilor membrilor Consiliului Director stă nivelul de muncã prestat .
(9)–Hotărârile Consiliului Director sunt valabile când sunt adoptate cu jumatate plus unu din voturile membrilor permanenţi.
(10)-Consiliul Director are următoarele atribuţiuni:
            -A.Referitor la activitatea asociaţiei
                        a)conduce activitatea între două Adunări Generale;
                        b)stabileşte bugetul şi programul de investiţii , face rectificări de buget ,procentele în care se constituie fondurile;
            c)respectă întocmai prevederile statutului şi informează Adunarea Generală despre măsurile luate;
d)întocmeşte raportul anual asupra activităţii şi-l supune Adunării Generale spre aprobare;
e)încadrează contabilul şef, în condiţiile prevăzute de statut.Numeşte sau încadrează secretarul şi respectiv personalul al A.A.R.D.-C.A.R. cu respectarea prevederilor Codului Muncii ,a legilor în vigoare şi a celor de protecţie socială;
f)încadrează personalul necesar conform organigramei (schemei de încadrare) sau atunci când situaţia impune;
g)convoacă Adunarea Generală a membrilor A.A.R.D.-C.A.R. conform prevederilor statutului sau Adunări Generale extraordinare, după caz ,şi ia toate măsurile corespunzătoare pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora respectiv participarea membrilor asociaţi pe bază de convocator şi acreditare nominală;
h)stabileşte Regulamentul Intern de funcţionare;
i)stabileşte şi transmite sarcinile salariaţilor în conformitate cu prevederile statului, a  legilor în vigoare şi a Regulamentului Intern;
j)stabileşte salariile tuturor salariaţilor;
k)stabileşte cuantumul indemnizaţiilor lunare pe baza prevederilor legale şi a aportului concret al fiecărui membru al Consiliului Director şi al Comisiei de Cenzori;
l)stabileşte măsurile de protecţie socială si măsurile de securitatea si sanatate muncii pentru întreg personalul încadrat,al celui de conducere, control şi verificare, având în vedere prevederile legale;
m)analizează lunar îndeplinirea sarcinilor trasate şi trimestrial realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi îndeplinirea indicatorilor;
n)ia măsuri de sancţionare a salariaţilor care au abateri de la disciplina muncii sau de la Regulamentul Intern,tinând cont de prevederile Codului Muncii şi a legislaţiei în vigoare;
o)ia măsuri pentru recuperarea pagubelor materiale şi financiare de la salariaţii găsiţi vinovaţi de nereguli potrivit dispoziţiilor legale;
p)aprobă casarea mijloacelor fixe cu o avansată stare de uzură şi cu durata normată de lucru îndeplinită conform normelor în vigoare;
r)încheie contracte pentru lucrări de construcţii sau reparaţii , cu persoane juridice sau persoane fizice autorizate, în urma unor licitaţii organizate la sediul asociaţiei;
s)analizează lunar în şedinţă de lucru raportul Comisiei de Cenzori privind controlul gestiunii economico-financiare şi ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
t)urmăreşte activitatea organului operativ executiv care conduce activitatea zilnică şi este format din preşedintele Consiliului Director (respectiv înlocuitorul acestuia), şi contabilul şef.Acest organ conduce activitatea A.A.R.D.-C.A.R. în perioada dintre două şedinţe de consiliu.
u)stabileşte şi desemnează comisiile de lucru pentru desfăşurarea activităţilor A.A.R.D.-C.A.R. astfel :
           –Comisia de securitate şi sănătate în muncă
           –Comisia de recepţie
           –Comisia PSI
           –Comisia de disciplină
           –Comisia de casare
şi respectiv orice altă comisie consideră necesar pentru bunul mers al activităţii.
v)este abilitat să poarte discuţii privind dobânzile cu băncile şi este obligat să decidă în favoarea celei mai avantajoase si sigure dintre ofertele prezentate;
x)poate să desfacă contractele individuale de muncă cu respectarea Codului Muncii, persoanelor angajate,indiferent de funcţia deţinută,salariati care prin diferite mijloace caută să-şi însuşească în mod ilegal foloase financiare în dauna membrilor A.A.R.D.-C.A.R.;
z)funcţie de situaţia economică Consiliul Director este îndreptăţit să ia măsuri corespunzătoare fie de reducere a personalului fie de angajare în raport cu posibilităţile financiare ale A.A.R.D.-C.A.R. la momentul respectiv.
 
-B.Referitor la membrii asociaţi si membrii C.A.R.
            a)analizează de la caz la caz repunerile în drepturi ale unor membri care au întârziat la plata obligaţiilor faţă de asociaţie mai mult de un an şi decide asupra acestor situaţii prin stabilirea obligaţiilor actualizate la zi ;
            b)este abilitat să procedeze la recuperarea tuturor obligaţiilor de la membrii C.A.R. restanţieri la plată,inclusiv prin diminuarea capitalului social existent în fişă pe baza de referate;
c)verifică, rezolvă şi aprobă sau respinge cererile de  înscriere de noi membri în A.A.R.D-C.A.R.;
d)stabileşte cuantumul taxelor de înscriere în asociaţie şi C.A.R., a taxei anuale, a contribuţiilor la decese, precum şi cuantumul ajutoarelor de deces pe tranşe de vechime;
e)lunar aprobă plata ajutoarelor de deces pentru cei întârziaţi la plata contribuţiilor;
f)organizează încasarea tuturor obligaţiilor financiare curente sau restante de la membrii asociaţi;
g)repune în drepturi depline membrii asociaţi întârziaţi la plată peste un an cu respectarea prevederilor statului;
h)organizează încasarea ratelor de împrumut, a dobânzilor asigurându-le utilizarea conform prevederilor statutului;
i)aprobă în şedinţe de lucru acordarea împrumuturilor rambursabile, excluderile, transferurile şi compensările analizând fiecare caz în parte;
j)aprobă repartizarea la finele fiecărui an a fondului de repartizat cuvenit membrilor C.A.R. ;
k)pentru membrii C.A.R. care acumulează penalizări mari pe perioada împrumuturilor este împuternicit să analizeze situaţia acestora şi în raport cu aceste penalizări să ia măsuri de neacordarea unui nou împrumut sau chiar de excludere la împlinirea unui an de la achitarea ultimei rate din împrumut;
l)ratifică toate înscrierile în A.A.R.D.-C.A.R.;
m)urmăreşte prescripţia după 3 ani a dreptului de a solicita ajutorul de deces;
n)analizează şi rezolvă orice alte probleme legate direct de activitatea curentă şi pentru bunul mers al activităţii A.A.R.D.-C.A.R.;
o)urmăreşte modul cum se respectă prevederile Regulamentului Intern.
ART.29 – Preşedintele Consiliului Director al A.A.R.D.-C.A.R. Unirea               
 
(1)-Preşedintele Consiliului Director este ales de Adunarea Generală prin vot deschis dintre membrii Consiliului Director şi cu acordul salariaţilor, pe o durată de 7 ani, fiind salarizat cu normă întreagă .Functie de calificarea profesionala dubleaza calitatea de presedinte cu cea de salariat pe perioadă nedeterminată.
Preşedintele asociaţiei A.A.R.D.-C.A.R. ”UNIREA” Tecuci o reprezintă în raporturile cu alte persoane juridice precum şi în raport cu instituţiile statului .
Este ordonatorul principal de credite, este împuternicit să semneze şi să aprobe toate documentele de cheltuieli ce se efectuează în A.A.R.D.-C.A.R. ”UNIREA” Tecuci şi sunt legate de activitatea acesteia.
Sub nici o formã Presedintele Consiliului Director nu poate fi membru activ cotizant al unui partid politic.In cazul in care dupa alegerea in functie se  dovedeste contrariul este demis.Neapartenenta la un partid politic se face prin declaratie pe proprie raspundere.
(2)-Asigură conducerea activităţii curente între două şedinţe ale Consiliului Director şi  prezintă Consiliul Director în şedinţele lunare măsurile luate.
(3)-Este ales de Adunarea Generală dintre membrii Consilului Director pe o perioadă de 7 ani de zile.
Obligatoriu trebuie să aibă studii superioare , să fie cunoscut în comunitate ca bun organizator şi gospodar, să fie competent din punct de vedere profesional astfel încât opinia să conteze , să fie cinstit şi cu spirit de iniţiativă dezvoltat , să nu planeze asupra lui suspiciuni de nici un fel , să nu fi fost condamnat .
(4)-Preşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţiuni:
            -A.În raport cu salariaţii:
                        a)emite decizii legate de activitatea personalului;
b)coordonează întreaga activitate a personalului A.A.R.D.-C.A.R. în raport cu atribuţiile fiecăruia, precum şi a competenţelor profesionale prevăzute în fişa postului;
c)propune şi ia măsuri de sancţionare a personalului atunci când constată abateri de la disciplină sau pentru faptele săvârşite în activitatea curentă;
d)stabileşte fişele posturilor fiecărui angajat;
e)asigură respectarea Regulamentului Intern şi respectarea programului de lucru;
f)face propuneri Consiliului Director pentru încadrări de personal;
g)dispune în scris predarea-primirea gestiunii în cazul angajării persoanelor cu atribuţii de gestionare a banilor respectiv casierii-operatori;
h)supravegheză organizarea evidenţei financiar-contabile;
i)supravegheză întocmirea bilanţului contabil şi a dării de seamă contabile pentru Adunarea Generală;
j)aprobă plata drepturilor băneşti ce se cuvin legal personalului angajat;
k)verifică periodic sau ori de câte ori impune situaţia modul de cum se respectă disciplina de casă în A.A.R.D.-C.A.R..
 
            -B.În raport cu Consiliul Director:
                        a)coordonează întreaga activitate a Consiliului Director ţinând cont de atribuţiile specifice ;
                        b)urmăreşte evoluţia principalilor indicatori economico-financiari si realizarea acestora , întocmeşte şi prezintă previziuni economice , întocmeşte şi prezintă în şedinţe de lucru proiectul de venituri şi cheltuieli;
                        c)aprobă efectuarea cheltuielilor curente cuprinse în buget;
                        d)urmăreşte ca toate deciziile luate de Consiliul Director să fie îndeplinite;
e)urmăreşte modul cum se realizează la nivelul unităţii cifrele de buget şi cere analizarea acestora în şedinţe de consiliu;
f)urmăreşte realizarea măsurilor stabilite în documentele de verificare şi control întocmite de Comisia de Cenzori;
g)stabileşte împreună cu Consiliul Director planul de investiţii pe termen scurt, mediu şi lung şi urmăreşte îndeplinirea lui;
h)analizează prin participare directă la întocmirea situaţiei operative toate problemele legate de activitatea A.A.R.D.-C.A.R.;
i)urmăreşte modul cum membrii Consiliului Director se ocupă de realizarea sarcinilor ce le revin în domeniul atragerii de noi membrii,de întocmirea unui plan de acţiune în acest sens şi de respectarea acestuia;
j)pregăteşte şi conduce şedinţele Consiliului Director pe care le conduce în mod democratic informând despre activitatea desfăşurată între cele două şedinţe.
 
            -C.În raport cu membrii asociaţi sau C.A.R.
            a)analizează şi aprobă plata ajutoarelor de deces,analizează şi aprobă plata în caz de accidente cauzatoare de moarte şi a celor întârziate la plată,pe baza documentelor depuse şi apoi o supune ratificării Consiliului Director în prima şedinţă de lucru;
            b)analizează şi aprobă plata împrumuturilor solicitate;
            c)urmăreşte soluţionarea problemelor semnalate de membrii asociaţi sau C.A.R. prin sesizări scrise sau verbale făcute pentru îmbunătăţirea activităţii unităţii;
            d)urmăreşte încasarea la timp şi în sumele stabilite a ratelor de împrumut precum şi dobânzile aferente;
e)dispune înştiinţarea cu confirmare scrisă a membrilor care nu au restituit ratele de împrumuturi mai mult de 2 luni consecutive;
f)urmăreşte ca în fiecare an să fie expediate avizări privind plata anuală a obligaţiilor financiare;
g)răspunde de rezolvarea tuturor problemelor, sesizărilor, reclamaţiilor, precum şi a cererilor de împrumut, transfer, lichidare şi compensări depuse de membrii asociaţiei;
(5)-În cazul lipsei temporare a Preşedintelui din unitate cauzată de concediu medical sau concediu de odihnă acesta face delegare de atribuţiuni.
(6)-Calitatea de Preşedinte încetează:
-prin cerere de demisie depusă în şedintă de Consiliu Director.În acest caz Consiliul Director ia notă de demisie şi transferă atribuţiunile vicepreşedintelui;
-odată cu încetarea mandatului prin nealegerea într-un alt mandat.
Încetarea calităţii de Preşedinte nu presupune în nici unul din cazurile de mai sus încetarea calităţii de salariat.Încetarea calităţii de salariat are loc cu respectarea prevederilor Codului Muncii.
 
  
 
 
ART.30 – Vicepreşedintele Consiliului Director al A.A.R.D.-C.A.R. Unirea               
 
(1)-Vicepreşedintele Consiliului Director este numit de Consiliul Director prin vot deschis în prima şedintă de după alegerea Consiliului.Obligatoriu trebuie să aibă studii superioare de natură economică , să fie competent din punct de vedere profesional , să fie cinstit şi cu spirit de iniţiativă dezvoltat , să nu planeze asupra lui suspiciuni de nici un fel , să nu fi fost condamnat. Sub nici o formã Vicepresedintele Consiliului Director nu poate fi membru activ cotizant al unui partid politic.In cazul in care dupa alegerea in functie se  dovedeste contrariul este demis.Neapartenenta la un partid politic se face prin declaratie pe proprie raspundere.
(2)-Vicepreşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţiuni:
            a)este pregătit să preia conducerea activităţii în situaţiile prevăzute de statut;
            b)gestionează bunurile mobile ,pentru întreţinere şi gospodăreşti.Ţine evidenţa registrelor,a  fişelor , formularelor cu regim special, precum şi întreaga arhivă A.A.R.D.-C.A.R.;
c)rezolvă toate problemele legate de activităţi administrative;
d)întocmeşte documente şi justifică lunar consumul de bunuri materiale şi timbre poştale;
e)întocmeşte foile de parcurs şi urmăreşte riguros consumul de resurse al autofurgonetelor din dotarea A.A.R.D.-C.A.R. precum şi orice probleme legate de activitatea acestora;
f)asigură aprovizionarea cu imprimate , materiale de întreţinere, rechizite şi tot ce este necesar pentru funcţionarea calculatoarelor şi bunului mers al activităţii A.A.R.D.-C.A.R.;
g)lunar confruntă stocurile de materiale cu contabilitatea;
h)se ocupă de rezolvarea scrisorilor şi sesizărilor membrilor A.A.R.D.-C.A.R. răspunzând în scris la aceste scrisori şi de expedierea lor prin poştă;
i)întocmeşte şi ţine la zi evidenţa carnetelor de muncă pe baza contractelor individuale de muncă ale salariaţilor A.A.R.D.-C.A.R.;
j)urmăreşte şi ţine la zi Registrul de evidenţă al salariaţilor;
k)participă la cursuri de formare sau perfecţionare pe linie de securitatea si siguranţa muncii ;
l)în şedinţele Consiliului Director şi Adunările Generale participă la întocmirea proceselor verbale , purtând răspunderea înscrisurilor;
m)împreună cu comisia pentru securitatea si siguranţa muncii ia toate măsurile ce se impun pentru cunoaşterea normelor tehnice;
n)rezolvă orice alte probleme privind activitatea A.A.R.D.-C.A.R..
 
 
ART.31 – Comisia de Cenzori
 
(1)-Este organ ales prin vot deschis în Adunarea Generală a delegaţilor şi membrilor A.A.R.D.-C.A.R. pe o durată de 7 ani, dintre membrii asociaţi , salariaţi sau pensionari , cu specialitate financiar-contabilă, cu experienţă îndelungată în acest domeniu.
(2)-Comisia se compune din 3 membrii permanenţi dintre care se alege un preşedinte şi 2 membri supleanţi,aceştia din urmă, când este necesar, putând a fi convocaţi de preşedintele comisiei pentru a participa la activitatea de control şi verificare.
Membrii Comisiei de Cenzori pot fi membri asociaţi ,de preferinţă cu studii superioare , salariaţi sau pensionari ,cunoscuţi în comunitate ca fiind oameni serioşi , competenţi din punct de vedere profesional , cinstiţi şi cu spirit de observaţie dezvoltat şi care să nu fi fost condamnaţi .
Preşedintele Comisiei de Cenzori trebuie să aibă studii superioare şi experienţă în contabilitate de minim 15 ani.
(3)-Comisia de cenzori are următoarele atribuţiuni:
            a)în fiecare lună are un program de verificare de 5 zile lucrătoare pentru A.A.R.D. şi 3 zile lucrătoare pentru C.A.R. cu respectarea programului unităţii.
b)face verificările numerarului prezent în caselor de bani sau la casieri , ori de câte ori va crede de cuviinţă
c)întocmeşte lunar proces verbal de verificare şi control care trebuie prezentat Consiliului Director în şedinţele de analiză de preşedintele comisiei
d)este obligată ca pentru pagubele constate să propună măsuri pentru stabilirea răspunderilor materiale, financiare şi pentru recuperarea acestora în condiţiile legii şi este obligată să urmărească modul cum au fost duse la îndeplinire aceste măsuri
e)este obligată să întocmească un plan de verificare şi să urmărească îndeplinirea lui lunar, trimestrial şi anual
f)este obligată să verifice şi să semnaleze lunar situaţia restanţierilor,să propună măsuri de remediere a situaţiei şi să urmărească îndeplinirea acestor măsuri.
g)în ceea ce priveşte verificarea gestiunilor băneşti va urmări în mod deosebit :
-existenţa faptică a numerarului sau altor valori;
-înregistrările efectuate în bazele de date;
-corespondenţa înregistrărilor zilnice în bazele de date;
-înregistrarea zilnică şi corectă a documentelor de încasări şi plăţi în registrul de casă şi modul cum sunt îmborderate chitanţele emise zilnic de casierii operatori.
-operaţiunile bancare efectuate prin extrase de cont;
-realitatea şi legalitatea plăţilor efectuate cu numerar;
-sinceritatea încasărilor;
-realitatea şi exactitatea operaţiunilor efectuate de casieri;
-legalitatea şi existenţa actelor de cheltuieli, a chitanţelor şi cecurilor emise;
-existenţa formularelor cu regim special şi modul cum sunt gestionate acestea.
h)în ceea ce priveşte verificarea gestiunilor materiale va urmări în mod deosebit :
-legalitatea şi realitatea operaţiunilor de intrare-ieşire a mijloacelor materiale din evidenţa contabilă
-concordanţa materialelor inventariate faptic cu datele din evidenţa contabilă;
-gradul de uzură fizică al mijloacelor fixe;
-consumurile de combustibil prin verificarea foilor de parcurs.
-legalitatea cheltuielilor şi va semnala orice abatere.
(4)-Comisia de cenzori întocmeşte anual darea de seamă şi o prezintă Adunării Generale împreună cu propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.
(5)-Pentru membrii Comisiei de Cenzori se reţine ca modalitate de plată salariul brut pe o zi din cel al contabilului şef, pentru fiecare zi lucrată.
(6)-Comisia de Cenzori se află în subordinea directă a preşedintelui si a contabilului sef si poate fi convocata de acesta pentru a rezolva orice alte probleme privind activitatea A.A.R.D.-C.A.R..
 
  
 
 
CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
ART.32 – Dispoziţii finale 
 
(1)-Dizolvarea A.A.R.D.-C.A.R. poate avea loc:
a)de drept;
b)hotărâtă de Adunarea Generală a membrilor A.A.R.D.-C.A.R. cu vot deschis şi cu participarea a cel puţin douã treimi din numărul total al membrilor;
c)prin hotãrârea judecãtoriei sau tribunalului , dupã caz .
(2)-Asociaţia se dizolva de drept prin:
a)imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b)imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu statutul asociatiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, după caz, Consiliul Director trebuia sa se constituie; 
c)reducerea numarului de asociati sub limita fixată de lege.
(3)-Când asociaţia se dizolvă prin hotărârea Adunării Generale, în termen de 15 zile de la data sedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială işi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.În acest caz lichidatorii vor fi numiti de catre adunarea generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare.
(4)-În toate cazurile, mandatul Consiliului Director inceteaza o data cu numirea lichidatorilor. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate in conditiile legii. Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei sau ale fundatiei.
Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora.Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
(5)-A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA este o asociaţie de nivel naţional şi are dreptul să se afilieze la organizaţii de acelaşi tip respectiv să-şi creeze filiale şi alte forme de asociere proprii .  A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA îşî poate deschide conturi curente sau de depozit la orice bancă are filiala în Tecuci.
(6)-Este cu desăvârşire interzisă orice formă de publicitate politică sau efectuarea de campanii electorale în interiorul asociaţiei .
(7)-Preşedintelui,membrilor Consiliului Director,membrilor Comisiei de Cenzori le este interzis să solicite sau să primească avantaje de orice fel pentru munca prestată , altele decât cele prevăzute de statut , în speţă salariul şi indemnizaţiile cuvenite.
(8)-Cele două secţiuni ale A.A.R.D.-C.A.R. vor avea permanent relaţii de colaborare şi de schimb financiar.
(9)-Prezentul statut a fost reformulat,corectat şi modificat având la bază legislaţia la zi şi prezentat spre aprobare Adunării Generale din 28.03.2015 urmând a intra în vigoare începând cu această dată.
(10)-Orice alte dispoziţii contrare prezentului statut sunt nule şi neavenite.
Descarcă STATUTUL ASOCIAȚIEI DE AJUTOR RECIPROC UNIREA in format Adobe Acrobat PDF
Back to content | Back to main menu